Річний звіт про роботу школи

Іскренський НВК забезпечує повну загальну середню освіту дітям 6-17 років, які проживають в селах Іскрене і Георгіївка.

Приміщення школи одноповерхове, основний корпус почав діяти з 1 вересня 1936 року, потім до основного корпусу була здійснена добудова в 1963 та 1992 роках.

Загальна площа приміщень складає 2095 м.

В школі функціонують 9 навчальних кабінетів для учнів 5-11 класів, 4 класні кімнати для учнів 1-4 класів, комбінована майстерня, бібліотека, шкільна їдальня на 60 посадкових місць.

Для задоволення потреб учнів у спортивно – оздоровчій роботі в школі є стадіон, баскетбольний та волейбольний майданчики, спортивний зал. Учні з с. Георгіївки  підвозяться до школи шкільним автобусом.

Керуючись Законом  України  «  Про  освіту», «  Про повну загальну  середню  освіту», нормативними  документами Міністерства  освіти  і  науки  України, Департаменту  освіти  Черкаської  обласної державної адміністрації ,  відділу  освіти  Шполянської  міської об’єднаної  територіальної  громади науково –  методична  робота  Іскренського НВК  була  спрямована  на  розвиток  професійної  компетентності,  збереження  та  розвиток  творчого  потенціалу всього  колективу,  вироблення  інноваційного  стилю  діяльності , впровадження  інноваційних  технологій  у  навчально –виховний  процес.

Для організації  та  планомірного здійснення методичної  роботи  було  видано наказ №     від        по  школі  «Про  організацію  методичної  роботи  в  2019 -2020  н.р.»,  згідно  якого  методична  робота  2019 – 2020  н.р.  була  спрямована  на  вирішення  проблеми «  Використання сучасних  методів організації навчально-пізнавальної  діяльності  з  метою  підвищення  ефективності  уроку та  розвитку  інтелектуально –творчих  здібностей учнів»  та  завдань:

 • Підвищення теоретичної, науково-методичної  та  професійної  підготовки  педагогічних  працівників шляхом  організації  роботи  шкільних  методичних  обєднань , проведення  методичних  тижнів.
 • Стимулювання педагогів до  оволодіння  сучасними  інформаційно- комунікаційними  технологіями.
 • Удосконалення психолого- педагогічної освіти  вчителів
 • Забезпечення ефективної роботи методичного  кабінету  школи
 • Удосконалення роботи органів  учнівського  самоврядування,  широке  залучення  його  до  вирішення  питань  організації  навчально-виховного  процесу.
 • Поширення педагогічного досвіду  педагогічних  працівників шляхом  друку  матеріалів  у  фохових  виданнях  та  на  освітніх  сайтах.
 • Підвищення якості знань  учнів  з  базових  дисциплін навчального  плану.
 • Забезпечувати змістовне поповнення  веб-сайту  школи.

На  початок  2019-2020 н.р.  школа  забезпечена  штатними  працівниками  на  100%

У  школі  була  створена  методична  рада  на  чолі  з  заступником  директора  з  навчально-виховної  роботи Гливенком С.М.. До  її  складу  увійшли  керівники  методичних  об єднань:  Задорожня  О.А.,  Письменна  Н.І.,  Стеценко В.В. , Гукало  К.М. Протягом  року  було  проведено  5  засідань  методичної  ради. Було  проведено  практичне  заняття із  самооцінки  професійних і  особистісних  досягнень  учителів  на  тему: «Готовність  педагога досягати  професійно –особистісного  успіху».

В  школі  працювали  4  методичні  об’єднання:

 • початкових класів –керівник Письменна  Н.І.;
 • природничо- математичного циклу- керівник  Прокопова  В.І.;
 • суспільно -гуманітарного циклу –керівник Гукало  К.М.
 • класних керівників- керівник Задорожня О.А

Робота  в  них  проводилася  диференційно і  була  тісно  пов’язана  з  іншими  колективними  формами  роботи підвищення  кваліфікації –  самоосвітою,  наставництвом,  методичними  оперативками.

Вирішенню педагогічних  проблем,  над  якими  працювала  школа, були  питання,  винесені  на  засідання  педагогічних  рад:

 • про підсумки роботи за 2018–2019 н.р. та завдання педагогічного колективу на 2019–2020 н.р.;
 • про затвердження плану роботи школи на 2019–2020 н.р.;
 • про освітні програми школи на 2019–2020 н.р.;
 • про структуру 2019–2020 н. р.;
 • про оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу в 2019–2020н.р.;
 • про підсумки проведення громадського огляду;
 • про реалізацію концепції Нової Української школи у 1 класі;
 • про інструкцію діловодства;
 • про організацію освітнього процесу в умовах обмеженого фінансування на початку ІІ семестру 2019–2020 н.р.;
 • про затвердження номенклатури справ на 2020 рік;
 • про державну підсумкову атестацію за вибором у 9 класі;
 • про вибір і замовлення підручників для 3 класу;
 • про вибір і замовлення підручників для 7класу;
 • про погодження завдань для проведення державної підсумкової атестації у 4, 9 класах;

Розвитку  творчих та  інтелектуальних здібностей  вчителів  та  учнів  сприяли  різноманітні  форми  роботи  ,  проведені  у  школі  2019-2020 н.р.:

-засідання  методичної  ради і  шкільні  методичні  об’ єднання.

-інструктивно  –  методичні  наради.

-індивідуальні  консультації  для  вчителів  та  учнів.

-науково-  методичні  наради при  директору  та  заступниках;

-творчі  звіти  вчителів;

– відкриті  уроки

Особливу  увагу педагогічний колектив  школи  приділяв  підвищенню  результативності  уроку,  забезпеченню  усвідомлення учнями  необхідності  отримання  знань ,  системності  знань  учнів,  виробленню на  заняттях  практичних і  пізнавальних  умінь ,  здійсненню  самостійної  роботи  та  організації  виконання  домашніх  завдань, здатності  до  самоорганізації,  саморозвитку,  застосуванню  прийомів,  що  сприяють  підвищенню  навчальних  досягнень  учнів,  розвитку  обдарованості  учнів

Педагогічний  колектив  школи  виявляв  достатній  науково –  теоретичний  та  методичний  рівень  підготовки. Аналіз  показав,  що  вчителі  добре  володіють  методикою  сучасного  уроку, ефективними  формами  організації  навчально –виховного  процесу .

Атестація  педагогічних  працівників  у  2019-2020  н.р. проводилася  згідно «Типового положення  про  атестацію  педагогічних  працівників України» Адміністрацією  школи

Своєчасно  виконано  такі  заходи: проведено  коригування  плану  атестації  на  наступний  навчальний  рік, створено  атестаційну  комісію, видано  накази  педагогічний  колектив був  ознайомлений  із  списком  педагогічних  працівників, які  атестуються.

Адміністрацією  закладу надано  допомогу  по  складанню  особистих планів роботи  вчителів на  період  атестації  та  міжатестаційний період. Значну  увагу  приділено  опрацюванню  законодавчої,  правової  та  нормативної документації  з  питань атестації  педагогічних  працівників. Методичні  та  інформаційні  матеріали  були  розміщені  на  стенді  з  питань  «Атестація -2019-2020»

У  2019-2020  н.р. пройшли  атестацію  4 вчителів, (Прокопова В.І., Лебедович Л.М.) підтверджено  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст  першої  категорії»;(Письменна Н.І.) підтверджено  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст  вищої категорії, старший вчитель»;( Жамкочян С.Б.) підтверджено  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст»

Курси  підвищення  кваліфікації  при  Черкаському ОІПОПП у  2019 -2020 н.р.  пройшли – Прокопова В.І., Лебедович Л.М., Письменна Н.І., Жамкочян С.Б.

На  початок  2019 -2020  навчального  року навчалося  86  учнів ,  на  кінець  –  76 учнів.  Аналіз  руху  учнів  упродовж  навчального  року  свідчить  про  дієвість і  результативність  зусиль  педагогічного  колективу  щодо  збереження   шкільного  контингенту  та забезпечення  обов’язкової  середньої  освіти.

У  школі  створені  умови для  навчання  і  виховання  кожної  дитини незалежно  від стану  здоров я,  статусу  та соціально-побутових  умов сім’ ї.

Освітній процес у  2019-2020  н.р. був  організований  відповідно  до річного  плану роботи  школи  та робочого  навчального  плану з  метою  забезпечення оптимальних  умов  для  фізичного,  інтелектуального,  психологічного  і  соціального  розвиткуособистості  школярів,  досягнення  ними рівня,  що відповідає   потенційним  можливостям,  пізнавальним інтересам  і  здібностям  учнів.  Реалізація  інваріантної  складової  навчального  плану здійснювалася  за  державними   програмами.  Учасники  освітнього процесу  в  основному  забезпечені  підручниками,  посібниками,  дидактичними  матеріалами.

За  підсумками  2019-2020  навчального  року :

-71 учнів  переведено  до  наступного  класу ;

– 5  учнів нагороджено  Похвальним  листом  «За  високі  досягнення  у  навчанні»;

-на високому рівні 2019-2020 н.р. закінчили :

– Різник Яна – 4 клас

– Дубова  Анна – 5  клас

– Надточій Дарина – 6клас

– Чернишенко Артем – 9 клас

– Різник Олександр -9 клас

-5 учнів  закінчили  11  клас ,

-8  учнів  закінчили  9  клас.  4 учнів продовжать  навчання  у  10  класі.

У початковій школі  навчалося 9 учнів, навчальний  рік  закінчили  з  такими  результатами

Клас К-ть

учнів

Класний

керівник

Рівень  навчальних  досягнень  учнів Якість  знань
високий достатній середній початковий

40%

3 5 Письменна Н.І. 2 –40% 3–60%
4 4 Малініна  Л.П. 1-25% 2-50% 1 –25% 25%
Разом 9 1–11% 2–22% 5–55% 1–11% 33%

В базовій школі  навчалося 46 учнів, навчальний  рік  закінчили  з  такими  результатами

Клас К-ть

учнів

Класний

керівник

Рівень  навчальних  досягнень  учнів Якість  знань
Високий достатній середній початковий
5 8 Рейдало Н.І. 1–12,5% 3–37,5% 3 – 37,5% 1–12,5% 50%
6 12 Прокопова В.І. 1–8,4% 4– 33.2% 6–50% 1–8,4% 41%
7 11 Лебедович Л.М. 4–36,36% 3–27,27% 4-36,36% 36%
8 7 Гукало К.М. 2–28,6% 2–28,6% 3-42,8% 28,6%
9 8 Стеценко В.В. 2–25% 1–12,5% 4–50% 1–12,5% 25%
Разом 46 4–8,6% 14–30,4% 18–39.1% 10–21,7% 18–39,1%

В  старшій  школі  навчалося 8  учнів,  навчальний  рік  закінчили  з  такими  результатами:

Клас К-ть

учнів

Класний

керівник

Рівень  навчальних  досягнень  учнів Якість  знань
високий достатній середній початковий

0%

10 3 2–66,6% 1–33,3%
11 5 Рейдало  В.І. 3–60% 2–40% 0%
Разом 8 5–62,5% 3 –27,7% 0%
Разом

3-11

63 5 – 7,9% 16–25,4% 28 – 44,4% 14 – 22,2%

Для  порівняння

Рівень  навчальних досягнень 2018-2019 2019-2020 РІЗНИЦЯ
Високий 6,7% 7,9% +1,2%
Достатній 25,6% 25,4% -0,2%
Середній 37,8% 44,4% +6,6%
Початковий 20,2% 22,2% +2%

Результати  проведення  державної  підсумкової  атестації  у  4  класі. Відповідно пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» від 25 березня 2020 року № 338-р , наказу по школі №26 від 10.04. 20202 року учні 4 класу були звільнені від складання державної підсумкової атестації.

№п.п Предмети Роботу  писали Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

Початковий

рівень

Якісний показник

Результати проведення  державної  підсумкової  атестації  у  9  класі. Відповідно пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» від 25 березня 2020 року № 338-р , наказу по школі №26 від 10.04. 20202 року учні 9 класу були звільнені від складання державної підсумкової атестації.

№п.п Предмети Роботу  писали Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

Початковий

рівень

Якісний показник

Результати державної  підсумкової  атестації  у  11  класі

№п.п Предмети Роботу  писали Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

Початковий

рівень

Якісний  показник
1 Українська  мова 2 1–50% 1–50% 50%
2 Історія  України 2 2–100% 0%
3 Біологія 2 2–100% 0%

Головна  мета  школи – якомога  раніше  вивчити  здібності  дитини,  вчасно  підтримати  обдарованість,  розвивати  талановитість.

За  2019-2020 навчальний  рік  учні  школи  взяли  участь :

-у  І  (шкільному) етапі учнівських  олімпіад -34 учасники;

-у ІІ  етапі 5 учасників.

Традиційно хорошими  залишаються  показники  школи  у Міжнародному  математичному  конкурсі  «Кенгуру» (11 учнів). Учні 3 класу, під керівництвом класного керівника Письменної Н.І., взяли участь у Всеукраїнській онлайн олімпіаді з української мови, організованою платформою Всеосвіта, загалом сертифікати отримали 5 учнів.

У  2019-2020  навчальному  році  школа  закінчила  працювати  над  проблемою:

«Використання сучасних  методів організації  навчально-пізнавальної  діяльності  з  метою  підвищення  ефективності  уроку та  розвитку  інтелектуально –творчих  здібностей учнів» та розпочала працювати над новою проблемою «Від сучасних технологій освіти через педагогічну майстерність вчителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах»

Виходячи  з  проблеми  школи,  педагогічний  колектив  працювати  над  вирішенням  таких  завдань:

-Пошук сучасних  методів  та інноваційних  технологій ведення  уроків

-Посилення відповідальність  педагогічних  працівників  за  якісне  виконання  навчальних  програм.  Об’ єктивність  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів:

– Постійно  здійснювати  індивідуальний  підхід  до  навчання  учнів;

-Поліпшити  позакласну  роботу  з  навчальних предметів  та  значно  покращити  роботу  з  обдарованими  учнями;

-Формування  в  учнів  прагнення  до  самостійного опанування знань,  уміння  критично  мислити;

-Покращити  спільну  роботу  вчителів,  класних  керівників,  батьків  по  підвищення  рівня навчальних  досягнень  учнів;

-Формування  випускника, здатного  навчатися  а  вдосконалюватися  впродовж  усього  життя;

–Постійно  дбати  про  зміцнення  навчально-  матеріальної  бази  класних  кімнат,  кабінетів роздатковим  матеріалом,  наочністю, та  необхідною  літературою

Виховна робота

Виконуючи  завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, Іскренський  НВК у 2019 – 2020 н.р. орієнтувався на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту », «Про повну загальну середню освіту », «Про охорону дитинства », «Концепцію виховання дітей та молоді », «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти », «Конвенцію про права дитини », «Декларацію прав дитини » та нормативно – правові акти, документи  Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Виховна робота педагогічного колективу Іскренського НВК була підпорядкована проблемній темі  «Всебічний розвиток особистості у освітньому процесі» та спрямована на досягнення головної мети: формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості – громадянина України.

В основу діяльності Іскренського НВК покладено принцип гуманізму, демократизму, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота НВК була спрямована на вирішення таких завдань:

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;
 • турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя;
 • естетичне, екологічне та трудове виховання як одна із складових підготовки учнів до дорослого життя;
 • виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки краєзнавчій та воєнно-патріотичній роботі.

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в НВК  працювало 10 класних керівників 1 – 11 класів, 2 заступники директора з НВР, два вихователі ЗДО.

Аналіз стану виховної роботи в Іскренському НВК показав, що педагогічний колектив НВК в своїй роботі використовує основні нормативні документи про школу, плідно працює у напрямку національного та громадянського виховання учнів, формування у них свідомого ставлення до навчання і праці, створення життєдіяльних класних колективів.

Пріоритетними напрямками роботи були:

 • формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
 • виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;
 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;
 • збагачення народних традицій, звичаїв;
 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці;
 • формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
 • збереження повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;
 • формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою;
 • створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;
 • посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;
 • створення умов для соціального захисту дітей;
 • надання психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям;
 • організація педагогічно доцільної системи учнівського самоврядування;
 • доцільне використання можливостей позашкільних навчальних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

Класні керівники приділяли значну увагу своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, укріпленню контактів з батьками, взаємодії з учителями–предметниками.

На початку семестру пройшов громадський огляд сімей з питань охорони дитинства. У соціально-педагогічному паспорті школи відображені всі статусні категорії дітей. Громадський інспектор та класні керівники вивчали умови їх проживання, матеріальний стан сімей, де вони виховуються. План виховної роботи НВК був спрямований на реалізацію основних завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням народного календаря, традицій НВК та загальнодержавних свят. Більшість заходів були проведені в зазначені терміни і на достатньому організаційному та художньо – естетичному рівні.

Одним із важливих напрямків виховної роботи було ціннісне ставлення до батьківщини, збереження традицій, формування екологічної культури і гармонії їх відносин з природою. Саме в екологічному напрямку працює в НВК гурток «Природа і фантазія» (кер. Лебедович Л.М.), організований КЗ «Шполянський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Шполянської ОТГ. На його заняттях учні з природних матеріалів виготовляють різні сувеніри та вироби.

Протягом семестру проводилися робочі та тематичні лінійки (кола) з інформування  учнів  НВК про події  державної та світової значущості. Також протягом навчального року приділялася увага фізичному розвитку дітей,  учні нашого НВК брали участь у різних змаганнях, організованих вчителем фізкультури  М.В. Кирилюком, зокрема до Дня козацтва, до Дня Збройних сил України та в рамках проведення Олімпійського тижня.

Також в НВК діяв гурток з кікбоксингу, організований  Дитячо-юнацькою спортивною школою Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, під керівництвом учителя  фізкультури М.В. Кирилюка, на заняттях якого учні тренують силу, витривалість, навчаються вмінню себе захистити. Члени гурка брали участь у районних та  в обласних змаганнях, в яких здобули призові місця: Маганна А. – 1 місце, Різник Я. – 2 місце, Ушаков А. – 2 місце, Титаренко Я. – ІІІ місце.

Проводилися засідання парламенту шкільної дитячої організації, яка була реорганізована з «Веселкової республіки» в «Козацьку республіку». Було змінено статут та символіку, назви керівних органів та пріоритети організації. Кошовим отаманом стала учениця 9 класу Капелюшна Юлія, бунчужним – учень 9 класу Різник Олександр. В плані роботи на наступний семестр основним пунктом є подальше виховання  в учнів почуття відповідальності за себе і результати своєї роботи, формування навичок самоорганізації та самодисципліни, свідомого ставлення до своїх вчинків та їх наслідків.

Класні керівники систематично проводили інструктажі з безпечної поведінки в НВК, вдома, на вулиці, на дорогах, на водоймах і т. ін.

Були проведені традиційні шкільні свята:  Перший дзвоник (відпов. Задорожня О.А., кл. кер. 11 класу Рейдало В.І., кл. кер. 1 кл. Кошлак Л.М.), День Вчителя (кл.кер. 11 кл. Рейдало В.І.), конкурс «Міс Осінь – 2019»  для 4-7 класів, перемогу в якому здобула учениця 7 класу Скоробреха Анастасія., новорічні свята, під час проведення яких учні ставили смішні сценки, співали пісні на новорічну тематику, грали в розважальні ігри, танцювали. Всі класні керівники взяли участь у підготовці учнів до ранків та вечора. Учасники гуртка «Природа і фантазія» оформили новорічну фотозону біля ялинки, де учасники дійства та гості мали змогу сфотографуватися.

У вересні традиційно пройшла шкільна виставка осінніх квітів, в якій взяли участь всі класи, крім 10. Учні представили гарні букети з оригінальними назвами. Місця розподілилися таким чином:

1-4 класи: І місце – 3, 2 класи (кл.кер. Письменна Н.І., Зімна В.Г.);

ІІ місце – 1,4 класи (Кошлак Л.М., Малініна Л.М.).

5-8 класи: І місце – 5 кл., (Рейдало Н.І.),

ІІ місце – 6 кл., (Прокопова В.І.),

ІІІ місце – 7 кл. (Лебедович Л.М.)

У 8 класі (кл. кер. Гукало К.М.) взяли участь окремі учні з власними роботами (Надточій Г., Меркотан Б.).

9-11 класи: І місце – 9 кл. (Стеценко В.В.),

ІІ місце – 11 кл (Рейдало В.І.).

За кількістю представлених букетів та композицій першими були учні 6 класу  (кл. кер.  Прокопова В.І.)

У жовтні проводився конкурс на кращий класний куточок. На жаль, не у всіх кабінетах вони були наявні взагалі, а в деяких, якщо й були, то недооформлені. Найкращими стали куточки 8 та 6 класів (кл. кер. Гукало К.М., Прокопова В.І.).

До Дня учителя кл. кер. Рейдало В.І. підготував і провів виховний захід, учасники якого декламували вірші про вчителів, представили до уваги глядачів цікаві сценки, станцювали флешмоб, запропонували педагогам гру. В кінці свята всі учасники під акомпанемент гітари  Рейдала В.І. виконали пісню для вчителів. Захід пройшов на високому рівні.

До Дня українського козацтва у НВК проводився конкурс козацької каші та спортивні змагання. Найсмачнішою стала каша учнів 8 класу (кл. кер. Гукало К.М.). Інші місця розподілилися таким чином:

1-4 кл.: І місце – 3 кл. (кл. кер. Письменна Н.І.),

ІІ місце – 2 кл. (кл. кер. Зімна В.Г.) ,

ІІІ місце – 4 кл. (кл. кер. Малініна Л.П.)

Учні 1 класу участі в конкурсі не брали (кл. кер. Кошлак Л.М.)

5-7 кл.: І місце – 7 кл. (кл. кер. Лебедович Л.М.)  ,

ІІ місце – 6 кл. (кл. кер. Прокопова В.І.) ,

ІІІ місце –  5 кл. (кл. кер.  Рейдало Н.І.)

9-11 кл.: І місце – 10,11 кл. (кл. кер.  Жамкочан С.Б., Рейдало В.І.),

ІІ місце – 9 кл. (кл. кер. Стеценко В.В.).

В цей же день учитель фізкультури провів спортивні змагання між двома збірними командами школи, перемогу в яких здобула команда «Барселона». Учасники змагань брали участь в різних видах естафет, перетягували канат, а також давали відповіді на питання вікторини «З історії українського козацтва» (підготував вчитель історії Гливенко С.М.).

Також в листопаді було проведено шкільну виставку «Дари осені», на яку учні підготували багато цікавих композицій з природних матеріалів і зайняли такі місця:

1-4 кл.: І місце – 3 кл. (кл. кер. Письменна Н.І.),

ІІ місце – 2 кл. (кл. кер. Зімна В.Г.) ,

ІІІ місце – 1, 4 кл. (кл. кер. Кошлак Л.М.,Малініна Л.П.)

5-8 кл.: І місце – 7 кл. (кл. кер. Лебедович Л.М.)  ,

ІІ місце – 5, 6 кл. (кл. кер. Рейдало Н.І., Прокопова В.І.) ,

ІІІ місце –  8 кл. (кл. кер.  Гукало К.М.)

Учні  9,11 класів (кл. кер. Стеценко В.В., Рейдало В.І.) підготували тільки по одній композиції, а учні 10 класу (кл. кер. Жамкочан С.Б.) не взяли участі у виставці. Найбільша кількість композицій була в учнів 3 та 7 класів (кл. кер. Письменна Н.І., Лебедович Л.М.).

У листопаді класний керівник 7 класу Лебедович Л.М. підготувала і провела показовий виховний захід до Всесвітнього дня дитини. Учасники заходу повідомили присутнім  про історію виникнення свята, класний керівник підготувала презентації, в яких ознайомила дітей з їхніми правами та обов’язками. Учні заспівали дві пісні, в кінці заходу присутні розмалювали повітряні кульки смайлами, які передавали їх настрій. Захід пройшов на достатньому рівні.

Класний керівник 3 класу Письменна Н.І. підготувала і провела показовий виховний захід на тему «Пісня – душа народу». Учні виконали цілий ряд народних пісень, розповіли про історію народної пісні, затанцювали декілька танців. Захід пройшов на високому рівні, глядачі отримали масу гарних емоцій та приємних вражень.

Учні 6 класу запросили відвідати годину спілкування, яка була присвячена акції «16 днів проти насильства». Діти з класним керівником Прокоповою В.І.  з’ясували,  які є види насильства, а на завершення створили  плакат «Ми проти насильства».

До Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій було оформлено тематичний стенд з фактами та цифрами жахливого геноциду українського народу та повідомлено про щорічну акцію «Запали свічку» із проханням долучитися до неї в суботу 23 листопада о 16 годині.

6 грудня до Дня Збройних сил України вчитель фізкультури Кирилюк М.В. провів спортивні змагання між збірними командами учнів 5-11 класів. Перемогла команда «Ювентус» команду «Іскра» з рахунком 4:1.

Учні школи взяли участь у новорічному ярмарку, на якому пропонували солодкі смаколики, виготовлені власноруч. Кошти з продажу використали для придбання подарунків у класах.

В конкурсі на кращу іграшку для ялинки перемогла учениця 3 класу Гурома Анастасія (кл. кер. Письменна Н.І.), ІІ місце зайняла учениця 4 класу Різник Яна (кл. кер. Малініна Л.П.), ІІІ місце – учениця 7 класу Скоробреха Анастасія (кл. кер. Лебедович Л.М.).

Цікаво у класах пройшов обряд кусання Калити. Батьки допомогли дітям у виготовленні святкової випічки, а класні керівники – з організацією дійств. Учні вкотре із задоволенням взяли участь у обряді, отримали позитивні враження та долучилися до збереження народних традицій.

В зв’язку з карантином не всі заплановані заходи з виховної роботи у ІІ семестрі 2019/2020 навчального року виконані в повному обсязі.

Проведено  відкритий виховний захід у 5 класі на тему «Людина починається з добра» (кл. кер. Рейдало Н.І.), в ході якого учні декламували вірші про шанобливе ставлення до природи, співали пісні та частівки про природу, представили  презентацію про те, як жителі Іскрене забруднюють різними відходами територію навколо села. Захід пройшов на достатньому рівні.

Не було проведено запланований виховний захід «Україна – країна соборна» у 2 класі (кл. кер. Зімна В.Г.).

До Дня Соборності України було проведено флешмоб, під час якого всі  учні  вишикувалися в «ланцюг єднання» в коридорах школи і передавали один одному прапор України, також школярі розмалювали квітами карту нашої держави.

До Дня пам’яті героїв Крут учні школи та вчитель історії Гливенко С.М. провели загальношкільну лінійку (коло).

До Дня святого Валентина було проведено конкурс на кращу листівку-«валентинку», перемогу в якому здобула Гриценко Т. (7 кл.) (кл. кер. Лебедович Л.М.), ІІ місце отримали Маган Т., Скоробреха А. (7 кл.) (кл. кер. Лебедович Л.М.) та учні 3 класу (кл. кер. Письменна Н.І.).

До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні було проведено загальношкільне коло, на якому з повідомленням про пам’ятну дату виступив Гливенко С.М., потім учні школи запалили свічку і передали її один одному, вшанувавши пам’ять полеглих героїв.

До свята Масляної провели конкурс на найсмачніші млинці. Учні запропонували членам журі млинці з різноманітними, вишуканими начинками. Перемогу за креативність у оформленні і смакові якості представлених виробів здобули учні 3,5,6 класів (кл. кер. Письменна Н.І., Рейдало Н.І., Прокопова В.І.). На жаль, учні 8, 10, 11 класів не взяли участі у конкурсі (кл. кер. Стеценко В.В., Жамкочян С.Б, Рейдало В.І.)

До Міжнародного жіночого дня Задорожня О.А. підготувала й провела святковий концерт, під час якого учні школи вітали присутніх жінок, співали пісні, декламували вірші, гуморески. Захід пройшов на достатньому рівні. Деякі учасники концерту не вивчили повністю слова пісень і розгубилися, зіпсувавши цим загальну картину свята.

Провів підготовку і репетиції свята до Шевченківських днів Рейдало В.І., але через карантин його не вдалося провести. Також Задорожня О.А. підготувала учнів до участі в районному конкурсі «Мистецький дивокрай» (театральну постановку за твором Т.Шевченка «Наймичка» та вокальний номер Різник Я.), який з тієї ж причини, на жаль,  не відбувся.

Виховну роботу класні керівники планували відповідно до затверджених напрямів і у формі, встановленій адміністрацією школи. Найбільш відповідально підійшли до питання планування  класні керівники: Письменна Н.І., Гукало К.М., Прокопова В.І., Стеценко В.В, Рейдало Н.І. Заходи, сплановані ними, спрямовані на більш повну реалізацію виховної мети.

Під час карантину класні керівники розробляли та розсилали учням пам’ятки про поведінку під час пандемії, організовували зворотній зв’язок з учнями. Найкраще з цим впоралася класний керівник 9 класу Стеценко В.В., вихованці якої були найактивнішими під час дистанційного навчання.

Головним завданням НВК є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті, тому виховання органічно поєднується з процесом навчання дітей, оволодінням основ наук, багатством національної і світової культури.

Аналіз виховних заходів показує, що виховна робота в НВК проводиться на належному рівні. У класах створюються сприятливі умови для інтелектуального, духовного, морально-етичного, фізичного розвитку школярів. Учням надається можливість реалізувати власні творчі здібності в різних видах діяльності: ігровій, фізично-оздоровчій, суспільно-корисній, національно-громадській, навчально-пізнавальній та духовно-етичній.

Однак всім потрібно попрацювати  над покращенням поведінки учнів і долучати до даної проблеми НВК батьків, громадськість.

Успіх виховного процесу залежить від стосунків між педагогом і учнем, які повинні будуватися на підставі співдружності і ділового партнерства. Вчитель і учень – рівноправні суб’єкти навчально-виховної діяльності. Тому слід більшу уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх оптимальної участі в суспільній діяльності у справі виховання.

З метою засвоєння учнями норм і правил поведінки, вироблення вмінь і навичок у поведінці, відповідальності за вільне прийняття рішень, протягом року  особлива увага приділялась морально-правовому вихованню та профілактичній роботі.

Класні керівники початкових класів значну увагу надавали ознайомленню учнів з державними символами України, Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, моральним нормам поведінки.

Класні керівники 5-8 класів свою роботу спрямовували на пізнавальну, інтелектуальну діяльність  учнів, на  виховання  любові до рідного краю, до України, усвідомлення себе членом родини, людиною, громадянином, представником свого народу, профілактиці шкідливих звичок.

Виховання правосвідомих громадян суспільства з демократичними переконаннями, вмінням легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності – це основні питання, над якими працювали класні керівники 9 -11 класів протягом даного періоду.

Виховна  робота  школи  поєднує  всі  напрямки  виховання,  які  взаємопов’язані,  органічно  доповнюють  один  одного.

З  метою  формування  в  учнів  культури  здорового  способу  життя,  ціннісного  ставлення  до  себе  й  до  інших  людей   розроблена  система  заходів  для  забезпечення  повноцінного  розвитку  дітей,  охорони  та  зміцнення  їх  здоров’я,  формування  фізичних  здібностей  особистості: естафета  «Веселі  старти»,  змагання  з  шахів,  шашок,  футболу,  волейболу, настільного  тенісу,  конкурсні  програми,  присвячені  Дню  Збройних  сил  України,  свято козацької каші та спортивні змагання до Дня  українського козацтва.

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2019-2020 н.р. була побудована відповідно до правоустановчих документів, які висвітлюють цей напрямок роботи, указів Президента України, програм правової освіти населення.

Протягом 2019-2020  н.р. адміністрацією та класними керівниками проводилась систематична робота з сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах, в яких проживають та виховуються діти. Ці сім’ї відвідувались адміністрацією школи, класними керівниками. Над учнями з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, у 2019-2020 н.р.  з боку класних керівників здійснювався контроль за відвідуванням ними навчальних занять, проводилась індивідуальна робота.

Робота  з соціального захисту  учнів  у  2019 -2020 н.р.  здійснювалася  таким  чином:  на  початку  року  був  створений  банк  даних  на  дітей  пільгових  категорій,  який  систематично  оновлюється  щоразу  при  зміні  статусу  дитини. У ході проведення громадського огляду було виявлено такі категорії сімей, діти з яких відвідують наш НВК:

 • Багатодітних сімей – 14, дітей шкільного віку в них – 33;
 • малозабезпечених сімей – 3, дітей шкільного віку в них – 7;
 • неповних сімей – 14, дітей в них – 22 (з них дітей-напівсиріт – 1, дітей одиноких матерів – 1,  дітей, батьки  яких  розлучені – 20);
 • неблагополучних сімей – 1, дітей шкільного віку в них -1;

В НВК навчається 3 дітей, батьки яких були учасниками АТО, маємо 4 дітей з інвалідністю, 2 неповнолітніх, які проживають у дистанційних сім’ях.

У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму протягом 2019-2020 н.р. в школі проводилися відповідні заходи. Викладалися предмети «Основи здоров’я» (1-9 класи), проводились медичні огляди учнів, профілактичні бесіди, лекції та інші заходи, спрямовані на недопущення випадків травмування учнів та пропаганду здорового способу життя. Проводились єдині уроки безпеки дорожнього руху, Місячник «Увага! Діти на дорозі!», конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнків «Ми зразкові пішоходи – а ви зразкові водії?», «Червоний, жовтий, зелений», «Безпечне використання газу в побуті – запорука життя», конкурс малюнків та плакатів за темою «Обережно: вогонь!». Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму.  Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:

-свято Першого дзвоника,

-День Учителя,

– виставка квітів (1-11класи),

– виставка «Дари осені» (1-11 класи),

– новорічний ярмарок,

-спортивні змагання до Дня Збройних сил України ,

– виховний захід до свята 8 березня.

Родинно-сімейне виховання протягом 2019-2020 н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей.

Протягом навчального року в 1-11 класах проводилася робота з цього напрямку:

–  батьківські збори в 1-11 класах за результатами навчальної та виховної роботи за чверть, семестр,

–  родинні  свята (на жаль, на них були присутніми не всі запрошені  батьки, з чого можна зробити висновок, що значна частина батьків не цікавиться життям дітей у школі).

На класних батьківських зборах проводилися бесіди, робилися класними керівниками доповіді, здійснювалося анкетування.

Цікаві форми роботи з батьками застосовують класні керівники Прокопова В.І. та Письменна Н.І. . Вони використовують як традиційні форми роботи ( батьківські збори, засідання батьківського комітету), так і нетрадиційні форми роботи ( родинні свята, круглі столи з елементами презентації, диспути, батьківський ринг), на яких розглядають питання виховання дитини в сім’ї, сімейних конфліктів та шляхи їх розв’язання, запобігання насильству над дітьми, формування головних чинників здорового способу життя, попередження травматизму.

Для поліпшення виховної роботи в школі необхідно в 2020- 2021 н.р. :

 1. Планувати роботу з дітьми відповідно до науково-методичної проблеми школи.
 2. Передбачити проведення у школі заходів та свят, спрямованих на відродження кращих духовних надбань українського народу.
 3. Значно поліпшити якість підготовки запланованих заходів класними керівниками.
 4. Забезпечити проведення відкритих виховних заходів всіма класними керівниками.
 5. Посилити індивідуальну роботу з учнями, які схильні до правопорушень, пропуску навчальних занять.
 6. Поліпшити роботу методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів.
 7. Удосконалити діяльність « Козацької республіки».
 8. Удосконалювати систему роботи з обдарованими дітьми. Підвищити рівень охоплення учнів у шкільних та районних творчих конкурсах.

Пріоритетними завданнями школи в 2020-2021 н.р. є :

 1. Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.
 2. Робота над удосконаленням уроку як засобу творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості.
 3. Вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області. України.
 4. Проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в районних олімпіадах. конкурсах.
 5. Забезпечення ефективності управління методичною роботою.
 6. Поліпшення роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування. формування патріотизму, громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї. Подолання проявів формалізму у виховній роботі з дітьми.
 7. Врахування вчителями, класоводами, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей.
 8. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів.
 9. Створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи.
 10. Зміцнення матеріально-технічної бази школи, забезпечення поточного ремонту .