Статут навчального закладу

1.Загальні положення

 

1.1. Іскренська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів Шполянської  районної  ради( далі  навчальний  заклад)  створена  рішенням  №267 Шполянської  районної  ради Черкаської  області  від  27.10.1991 року  знаходиться  в  комунальній  власності.

1.2. Юридична адреса  навчального  закладу : 20623, вулиця  Шкільна 21 с.Іскрене,  Шполянського   р-ну, Черкаської обл.

1.3. Навчальний  заклад  ї юридичною  особою,  має  печатку,  штамп.

1.4. Головною метою навчального закладу  є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.5. Головними завданнями навчального закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7.Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :

– безпечні умови освітньої діяльності

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої,

наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

–  дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Відповідно до Конституції України і Закону України “Про мови” визначена українська мова навчання . Поглиблене вивчення предметів та профіль навчання запроваджуються, виходячи з побажань батьків та учнів, навчально-матеріальної бази закладу.

1.12. Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні    робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу , що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності  від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу : мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.13. У навчальному закладі створюються та функціонують:

методоб’єднання класних керівників;

методоб’єднання учителів початкових класів;

методоб’єднання учителів гуманітарного циклу;

методоб’єднання учителів природничо-математичного циклу.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його реалізації забезпечується  Васильківською лікарською  амбулаторією  та  Іскренським  ФАПом

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

  1. Організація навчально-виховного процесу

 

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного  плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується  відділом освіти Шполянської  райдержадміністрації.

У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків ( тижневий, щоденний ) та  режим роботи ( щоденний, річний ).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали,

форми,  методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечити виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад  здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учня до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, або осіб, які їх заміняють), а також свідоцтва про народження   (копії),  медичної довідки встановленого зразка,  документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року  навчання до іншої школи. Переведення учнів до іншої школи здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік розпочинаються 1-го вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року .

Навчальний рік поділяється на семестри: відповідно до розпорядження Міністерства освіти і науки України.

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8. За погодженням з відділом освіти Шполянської  районної державної  адміністрації щорічно та радою  навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.9. Тривалість уроків у навчальному закладі: 1 клас – 30 хв., 2-4 – 35 хв., 5-11 – 40 хв.  Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Шполянської райдержадміністрації.

2.10. Щоденна кількість і послідовність уроків визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, що погоджується радою школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових уроків, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у 2-11 (12) класах оцінюється за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.14. Порядок переведення і випуск учнів школи  визначається чинним законодавством України в галузі освіти.

2.15. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та предмету відповідно до профілю навчання.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності ;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.18. За високі досягнення у навчанні  учні нагороджуються похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, Золотою та Срібною медалями згідно положення.

 

  1. Учасники навчально-виховного процесу

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу є учні, керівники, педагогічні працівники, бібліотекар, батьки або особи, які їх заміняють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

вибір форми навчання,  факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

участь у органах самоврядування навчального закладу;

вільне вираження поглядів та переконань;

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками ;

підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством ;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи;

дбати про особисту безпеку;

дотримуватись правил особистої гігієни, мати охайний вигляд.

Учні школи залучаються до самообслуговування, різних видів трудової діяльності:

наведення порядку на території школи.

3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників  регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педпрацівники мають право на:

захист професійної честі і гідності;

самостійність форм методів, засобів навчальної роботи не шкідливих для здоров’я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії , педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

підвищення кваліфікації, перепідготовку, обирати форму підвищення свої кваліфікації;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

на соціальне і матеріальне, житлово-побутове забезпечення згідно законодавства.

Відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також забезпеченню їх здоров’я;

здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки принципів загальнолюдської моралі;

виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя  в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними національними, релігійними групами;

дотримуватись педагогічної етики , моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

3.9. У навчальному закладі проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування типів і форм власності. Вона здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними  до батьківського комітету, ради школи;

звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненню матеріально-технічної бази школи;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу, у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дитиною повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати  умови для  здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

нести відповідальність за санітарно-гігієнічний стан дітей;

у випадку нанесення матеріальних збитків навчальному закладу відшкодовувати їх у повному обсязі.

3.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівським об’єднанням за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально – технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічного закладу;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватись статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчально закладу, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 

 

  1. Управління навчальним закладом

 

4.1. Управління школою здійснюється власником через відділ освіти Шполянської райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту, стаж роботи не менше, як три роки. Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Тальнівської райдержадміністрації.

4.2 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в школі є загальні

збори колективу, що скликаються не менше одного разу     на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

учнів навчального закладу  другого – третього ступеня – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає одинакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 11, від учнів – 11, від батьків і представників громадськості – 11.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник .

Загальні збори:

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.

4.3.1.Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та вдосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2.Основні завдання ради:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя ;

створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

сприяння духовному, фізичному та духовному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу  навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім закладом з метою забезпечення єдності навчального процесу.

 

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ст., батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її чисельність визначається загальним зборами навчального закладу відкритим або таємним голосуванням.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових зборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на таких засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членів;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість завдань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника , а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх заміняють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначається радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної  з організацією навчально-виховного процесу, проведенню оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо зміни статуту, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та  місцевого самоврядування;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини навчального плану, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства, держави;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозицію щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників золотою медаллю “За високі досягнення в навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними грамотами  “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради  інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх заміняють в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує контроль за харчування і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 

4.4. Директор школи:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів;

створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів  і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в  установленому порядку майном і коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

дає дозвіл на участь діячів, установ, організацій в навчально-виховному процесі;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

призначає класних керівників , завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

контролює організацію  харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни медичних оглядів і несе за це відповідальність;

видає у межах своєї компетенції накази  та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями , батьками, медпрацівниками та загальними зборами, власником, і місцевими органами державної виконавчої влади, тощо.

4.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом  освіти Шполянської райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.6. У навчальному закладі створюється  постійно діючий орган – педагогічна рада.

4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально виховного процесу;

планування та режиму  роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску;

видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнення науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, Але не може бути менше 4 разів на рік.

4.9. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські  громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

                                                  5.Матеріально-технічна база

                                           та фінансово-господарська діяльність

 

5.1 Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання,  транспортні засоби, службове житло,  інші матеріальні цінності, вартість яких вражено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності повного господарського відання відповідно до чинного законодавства, статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для інвентаря, котельні, допоміжних приміщень, тощо.

 

 

  1. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису школи є:

кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти фізичних і юридичних  осіб ;

кошти отриманні за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств,  від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3.У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з бюджету в розмірі не менше 3% витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується начальником відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання  здійснюються навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють відповідні органи  управління згідно чинного законодавства.

6.4. Навчальний заклад має право:

на придбання та оренду необхідного обладнання, землі та інших матеріальних ресурсів користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи;

фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;

передавати в оренду закріплене за навчальним закладом майно, землю та інші матеріальні ресурси;

створювати власне підсобне господарство та вести господарську діяльність з метою отримання додаткових коштів.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Шполянської районної адміністрації.

6.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

  1. 7. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 

  1. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері  загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник та відділ освіти Шполянської райдержадміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу за десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводиться інспектування навчального закладу з питань,  пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше    1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

 

  1. Реорганізація або ліквідація школи

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає власник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду,  ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4. Навчальний заклад вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту внесення запису до державного реєстру.

9.5. В разі виникнення потреби до даного статуту можуть вноситися зміни і доповнення. Внесення змін і доповнень проводиться власником згідно з чинним законодавством.

 

 

 

.